Fuglekonge hann, foto HE. Andelen trekkende hanner er større enn andelen hunner på høsten. Det er lite publiserte data på hvor stor andelen hanner egentlig er, og hvor mye den varierer.
Det er i snitt en klart signifikant større prosent-andel trekkende hanner (53,1 ± 2) enn hunner av fuglekonge ved SFOS på høsten. Andelen er likevel lavere enn det som observeres lenger syd i Europa
Prosent-andelen trekkende hanner av fuglekonge ved SFOS varierer fra år til år. Årsakene til dette er ukjente.

Hei,

Det var igjen kraftig nordlig vind (9 m/s) på morgenen, og klarvær. Nettrunden har vært aktiv hele dagen fra 05:00, men kun 48 merket (rødstrupe 10, gransanger 8, løvsanger 1, munk 1, fuglekonge 19, bokfink 1 og måltrost 8). Veldig hyggelig var vårens første løvsanger og munk. Munken var forøvrig en hunn, men hos Sylvia ankommer jo gamle hanner og hunner til rimelig samme tid på våren. Individer med lange vinger kommer riktignok før individer med kortere vinger, men det er ikke kjønnsforskjell i vingelengder hos Sylvia som hos Phylloscopus og som nevnt i tidligere dagbokinnlegg hos fuglekonger.

Apropos fuglekonge så nevnte jeg i innlegget 26.april at grafene av trekkforløpet til fuglekonge hanner og hunner vår og høst var basert på 29653 merkede hanner og 27444 merkede hunner. Det er altså noe færre hunner enn hanner. Kjønnsforskjell i trekkstrategi er et interessant fenomen hos en delvis trekkende art som fuglekonge. Brukte dagen til å se litt nærmere på hvor stor andelen trekkende hanner er hos fuglekonge ved SFOS. På høsten er trekkforløpet til hanner og hunner som vist nesten sammenfallende i tid. Jeg valgte derfor å ta for meg høstdata og år der antall ringmerkede fuglekonger var større enn 650. Totalt har SFOS da data for 26 høstsesonger i perioden 1967 – 2019. Nå blir resultatene ikke annerledes om vi tar med alle år, men den statistiske støyen blir større. I grafen vedlagt ser vi at andelen hanner i snitt er ca. 53 ± 2 prosent i 50-årsperioden. Andre studier viser at andelen hanner øker jo lengre syd man kommer i Europa. I Polen er såldes andelen hanner angitt til 58-61% og i Ungarn og Italia til 62-63%. Jan Lifjeld har en 1982-studie fra Norge, og fant en andel hanner på ca. 57 %, noe som er forskjellig fra SFOS-dataene. Den store fordelen med SFOS materialet er at det er fra en lang tidsperiode. En av figurene vedlagt viser prosent-andel hanner på høsttrekk mot år i perioden 1967 – 2019. Det er ingen tidstrend i disse dataene. Imidlertid ser vi at det varierer en del fra år til år. Enkelte år er andelen hanner av fuglekonge ved SFOS nær 50 %. Det er en svak antydning til at andelen hanner øker når antall ringmerkede fuglekonger på høsten øker, men dette er på ingen måte signifikant. Vi kan slå fast at ved SFOS ser vi den kanskje laveste kjente andel trekkende hanner, og dermed den høyeste andel trekkende hunner, av fuglekonge på høsten i Europa? Litt litteratursøk kan avklare dette, for de som måtte finne slikt interessant.

Vennlig hilsen

Radi