Greie merkeforhold på morgenen med moderat sydlig vind. økning til SV 15
på ettermiddagen. 14 nett oppe og fugl merket bla. 1 Ringgtrost.

Totalt ble det ringmerket 41 fugl fordelt på følgende arter: blåmeis 1, trekryper 3,
gjerdesmett 15, fuglekonge 4, rødstrupe 4, ringtrost 1, måltrost 3, jernspurv 2,
bjørkefink 1, grønnfink 2, grønnsisik 5.

AFM