Igjen vind fra NE (8 m/s), men likevel mye finkefugl i lufta. Arter som gransanger og fuglekonge
forekommer nå bare i lite antall, mens grønnfink (83) og brunsisik (32) var arter som dro
ringmerkingstallet opp.
Ingen spesielle observasjoner annet enn en hunnfarget myrhauk og tre vandrefalker samtidig i
luftrommet.
Ringmerkingstallene; gjerdesmett 6, jernspurv 2, rødstrupe 15, svarttrost 4, rødvingetrost 2,
gransanger 2, fuglekonge 5, trekryper 1, bjørkefink 9, grønnfink 83, grønnsisik 4, brunsisik 32,
gråsisik 3 og sivspurv 2. Totalt 170 ringmerket (15 nett hele dagen), tilsammen 4.286 i høst.

TG