Etter å ha spilt blåstjertsang nå i snart 14 dager slo arten til i dag da en ung hann
gikk i “Doble Fuglekonge” ca. 08.30. Det var det fjerde funnet for stasjonen og det
andre i Norge i høst. Stor festivitas for de tilstedeværende. Ellers ble det nok en meget
god ringmerkingsdag med totalt 252 fugler merket, fordelt på disse artene; Gjerdesmett
42, rødstrupe 49, blåstjert 1, svarttrost 2, måltrost 2, munk 19, gransanger 6, fugle-
konge 93, blåmeis 6, kjøttmeis 1, trekryper 2, bjørkefink 4, grønnfink 19, grønnsisik 4,
brunsisik 2.
En annen kuriositet denne dagen var at det ble sett en flaggermus like før det ble
mørkt. Størrelsen var påfallende større enn dvergflaggermus, men ikke av de største
artene.
Det var også svært lav vannstand, noe som gjorde at vi ikke fikk ut båten fra innerst i
bukta, og følgelig ikke kunne trekke noen teiner.

Jan