Svak vind (1 m/s) fra ØSØ gjorde at samtlige ble vekket grytidlig da vi regnet med at det kunne
bli et godt trekk denne dagen. Det skulle også vise seg til å bli tilfellet og totalt ble 183 fugl
ringmerket.
Av observasjoner kan nevnes 50 kortnebbgås, 4 smålom, 10 toppskarv, 1 hunnfarget sivhauk, 1
hunnfarget myrhauk, 6 spurvehauk, 1 vandrefalk, 5 vintererle, 3 kjernebitere og 1 varsler.
Dagens høydepunkt var likevel først sang av gulbrynsanger, så observasjon av to individer av
samme art og til slutt fangst og ringmerking av ett individ.
Ringmerkingstallene (15 nett fram t.o.m. “Trærne”) spurvehauk 1, gjerdesmett 18, jernspurv 1,
rødstrupe 56, svarttrost 1, måltrost 1, rødvingetrost 2, munk 35, gransanger 5, løvsanger 3,
gulbrynsanger 1, fuglekonge 39, blåmeis 9, bofink 1, grønnfink 1, grønnsisik 3, brunsisik 1 og
sivspurv 5. Totalt 183 fugl.
Brage og Håkon ble kjørt inn til fastlandet om kvelden.
TG